Mediepolicy

Mediepolicy

Uppdaterad 30 oktober 2018

Bibliotekets mediebestånd ska vara till nytta för allmänheten och främja läsning genom att ge tillgång till information och kulturella upplevelser. Mediebeståndet ska vara aktuellt och mångsidigt och inbjuda till både kunskap och fantasi. På biblioteket ska man kunna hitta både det efterfrågade och det oväntade, det nya och det äldre, och finna medier som skildrar världen ur en mångfald av perspektiv.

Biblioteket ska erbjuda något för alla, oavsett ålder, utbildning, funktionsnedsättning eller språklig bakgrund, och i den mån det är möjligt tillhandahålla ett verk i den medieform som efterfrågas. Medieformer som är anpassade till olika sorts behov ska finnas för att alla ska kunna ta del av litteratur och information på sina egna villkor. Barn och ungdomar, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska, samt personer med funktionsnedsättningar är prioriterade målgrupper.

Biblioteket strävar efter att tillhandahålla medier på de språk som talas i kommunen. Biblioteket ska tillhandahålla medier på de nationella minoritetsspråken.

Bibliotekets mediebestånd är till för allmänheten och ska vara anpassat efter lokala förutsättningar och intressen. För att bibliotekets användare ska kunna påverka tar biblioteket gärna emot inköpsförslag. Det ska vara lätt att lämna inköpsförslag och biblioteket köper in en stor del av det som efterfrågas.

Beståndet av faktaböcker ska präglas av facklig saklighet och vara uppdaterat. Biblioteket har studielitteratur i flera ämnen, för grundläggande vuxenutbildning, kurser på gymnasienivå och högskoleutbildningar på grundnivå.

Biblioteket har ett särskilt ansvar att tillhandahålla litteratur med anknytning till Upplands Väsby.

Biblioteket köper inte in medier som präglas av grova faktafel eller som håller låg professionell kvalitet. Biblioteket köper inte heller in medier som inte håller för slitage. Allmänintresse eller historisk kontext kan i vissa fall motivera undantag.

Bibliotekets personal fattar beslut om inköp av enskilda medier efter en helhetsbedömning som tar hänsyn till bl.a. bibliotekets mediepolicy, bestånd av jämförbart material, ekonomi och förväntad efterfrågan.

Bibliotekets bestånd kompletteras med fjärrlån från andra bibliotek och bokdepositioner på olika språk från Internationella biblioteket.

Gåvor till biblioteket bedöms efter bibliotekets behov och medieurvalsprinciper. Biblioteket förbehåller sig alltid rätten att fritt bestämma över skänkta medier.

Språk